RP3200

RP3200通用电力电子控制器,提供24路PWM和24路模拟输入。

RP3200控制器是基于C2371控制核心构建的紧凑型集中控制器

产品特点

                                    ☆ 控制核心由TI公司TMS320F28377D组成。 

                                    ☆ 丰富的外设配套。 

                                    ☆完善的底层软件框架

                                    ☆ 强大的数据录波和参数变量监视功能。 

                                    ☆ 提供多种标准化的功率组件配套。


技术参数

图集展示